Privacyverklaring Married on Heels

Uw privacy is belangrijk voor Married on Heels. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

 

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Married on Heels, Spuistraat 3, 1135 AV Edam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.marriedonheels.nl
Spuistraat 3
1135 AV Edam
info@marriedonheels.nl

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Married on Heels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij niet verwerken:

 • Seksuele voorkeur
 • Godsdienst
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Married on Heels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

 

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

Married on Heels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Married on Heels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Married on Heels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Married on Heels maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Married on Heels is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Zodoende dat de website naar behoren werkt, geoptimaliseerd wordt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Married on Heels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marriedonheels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Married on Heels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Married on Heels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Helena Dekker via info@marriedonheels.nl.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Married on Heels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

10. Disclaimer

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 maart 2021. Married on Heels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via info@marriedonheels.nl